អាមេរិច, ទីតាំង 12 ដោយការបញ្ជូន

ដំបូងនៃអាល់ប៊ុមថ្មីដោយការបញ្ជូនគឺដូចជាតន្ត្រីដ៏ល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ 1970, វាទន់ភ្លន់, ប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាវាមានអារម្មណ៍ហ៊ីប។ ហើយមិននៅក្នុងវិធីដែលហួសចិត្តទេ។ វាពិតជាល្អណាស់។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអាល់ប៊ុមអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វាដែលបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបទចម្រៀងដូចជា “ព្រៃ” នឹងនាំអ្នកត្រឡប់មកវិញម្តងទៀត។ ឆាប់ៗនេះ។
អាមេរិច, ទីតាំង 12 ដោយការបញ្ជូន

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.